Ana içeriğe atla

PangeaKolektif

TÜZÜK

MADDE 1: İSİM ve MERKEZ   
İsviçre Medeni Kanununun 60. maddesi uyarınca PangeaKolektif, kâr amacı gütmeyen bir dernektir. Merkezi Bern kantonundadır.
MADDE 2 : AMAÇ
PangeaKolektif İsviçre’de karşılaştığımız sorunlarla ilgili varolan çözümlere hızlı ve etkin biçimde ulaşmak; çözümsüz olanlara çözüm üretmek; yaşam kalitemizi geliştirebileceğimiz işbirlikleri oluşturmak amacıyla; bizzat biz göçmenlerce oluşturulmuş, bir öz örgütlenmedir.
MADDE 3 :  HEDEFLER
1.Göçmen çocuk ve gençlerin sorunlarıyla ilgili İsviçre devletini etkin bir biçimde bilgilendirmek; onlara sunulan kamusal ve sivil toplum imkanlarına hızla ve etkin biçimde ulaşmalarını sağlamak; göçmen çocukların özgür, özgüvenli, eşit bireyler olabilmesi için yasal ve idari tavsiyelerde bulunmak; kısa vadede devletin gideremeyeceği sorunlar için ek çalışmalar, destek ve dayanışma organizasyonları oluşturmak; ve bu alanda çalışmalar yapan İsviçreli kuruluşlarla köprüler yaratmak.
2.Göçmen kadınların her türden sorunlarının çözümü doğrultusunda çalışmalar yapmak; kadınların doğrudan örgütlenmesi, özgüvenlerini ve öz inisiyatiflerini geliştirmesi, sorunlarına kolektif biçimde çözüm aranması, gerekli yasal ve idari düzenlemeleri talep etmesi için bir platform olmak.
3.Göçmen LGBTİ+ bireylerin sorunlarına çözüm üretmelerine zemin sunmak, haklarının, ihtiyaçlarının idari ve yasal açıdan geliştirilebilmesi için çalışmak.
4.İş yaşamına uyum sağlamak; ülkelerimizde edindiğimiz üretim becerilerini geliştirmek; yeni beceriler kazanmak; devletçe bizlere sunulan imkanlardan haberdar olmak; devletin sunamadığı imkanların oluşturulmasını ve paylaşılmasını sağlamak, bu doğrultuda atölyeler, eğitim çalışmaları organize etmek.
5.İsviçre’de gerek devlet, gerek sivil toplum tarafından göçmenlere hizmet ve dayanışma için kurulmuş organizasyon ve imkanlardan göçmenlerin haberdar olmalarını sağlamak. Göçmenliğe neden olan koşulları ve İsviçre`deki eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamdaki zorluklarini daha iyi anlayabilmek, anlatabilmek icin arastirmalar, proje calismalari yapmak, bu konulardaki araştırmaları desteklemek, yayinlamak, yayınlanmasına katkıda bulunmak. Bunların bilimsel yollardan öğrenilmesi, bilgilerin güncellenmesi için bir bilgi bankası oluşturmak.
6.Hukuksal haklar  ve destek; her yaştan ve cinsten göçmenin en temel ihtiyacı. Göçmenlerin varolan ücretsiz her türlü hizmete etkin ve kaliteli biçimde ulaşması; haberdar olması, kolay erişilebilir hukuki danışmanlık alması; kutsal savunma hakkını eşit kalitede kullanılabilmesini sağlamak.
7.Göçmenlere yönelen en temel tehdit ırkçılık, ayrımcılık ve faşist odaklar. Göçmenlerin bu konuda aydınlatılması, bilgilendirilmesi, kendi öz güçleriyle İsviçre'deki Anti-racist, anti-faşist anti seksist  mücadeleye katılımını sağlamak.
8.Üye ve gönüllülerimizin olduğu kantonlarda dernek lokali, sosyal, kültürel mekanlar açmak. Dayanışma ağları oluşturmak. Mesleki birikimlerin, yeteneklerin, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı, herkesin yeteneği, bilgisi, emeği ve ihtiyaçları çerçevesinde parçası olduğu bir şebeke (net work) yaratmak. 
9.Bütün çalışmalarda öncelikle üyelerin niteliklerini, becerilerini, yeteneklerini, öz güvenlerini geliştirmek.
10.PangeaKolektif, bu hedeflerin tümüne ulaşabilmek için, farklı ortam ve olanakları değerlendirmek; tanıtım, iletişim ve destek kampanyaları düzenlemek; parasal kaynak araştırmaları yapmak; gelir sağlayıcı projeler üretmek. Üyelerimizin düşünsel ve kültürel, gelişimlerini sağlamak, karşılaştığımız güçlüklere teorik ve pratik çözümler bulmak amacıyla seminer, sempozyum, tartışma ve konferanslar ile ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak toplantı, konser, piknik gibi organizasyonlar düzenlemek.
11.PangeaKolektif’in çalışma tarzının temeli proje bazlı çalışmadır. Çalışmalar proje bazlı ele alınır. Her etkinlik kongreye Koordinasyon Kurulu aracılığıyla -tercihen teklif edenlerce- projelendirilerek yazılı olarak önerilir. Koordinasyon Kurulu projeleri gerekli olduğu hallerde bizzat kendisi veya bu konuda uzmanlaşmayı hedef alan bir çalışma grubu marifetiyle de geliştirebilir. 
MADDE 4 : İLKELERİMİZ
Pangea, aşağıdaki ilkeleri temel alır. Pangeayı temsil eden çalışmalar, açıklamalar, bu ilkelerle çelişemez. 
1.Doğrudan demokrasiyi temel alır. 
2.Çoğulculuğu benimser. 
3.Dil, din, etnik köken ayrımına karşıdır.
4.Cinsiyet özgürlükçüdür.
5.Şeffaflık, güvenilirlik esastır..
6.Faşizme ve ırkçılığa  karşıdır.
7.Bilimsel ve özgürlükçü eğitimi savunur. 
8.Evrensel hak ve özgürlükleri esas alır.
9.Kar amacı gütmez. 
10.Ekolojik yaşamı ve toplumu savunur.
11.Pangea, herşeyden önce, üyelerinin insani ve ahlaki niteliklerini geliştirmesini hedefler; para ve tüketim merkezli bir dünyada, kuruluş ilkelerine uygun bir uygarlığı ufkuna yerleştirir. Pangea, bu perspektiften hareketle - bir demokrasi atölyesi olarak- her çalışmasının aynı zamanda üyelerinin nitel gelişimine hizmet etmesini gözetir. 
MADDE 5 :  ÜYELİK
1.Derneğin etkinliklerine ilgi duyan, amaçlarını ve ilkelerini kabul eden; gerçekleşmelerine katkıda bulunan ve bu doğrultuda çalışmak isteyen her göçmen kararlarda oy hakkını haiz olarak derneğe üye olabilir. Üyelik için katılım beyanının verilmesi gereklidir. 
2.Üyelik kişiseldir. Kurumlar veya aile adına üye olunamaz. 
3.Koordinasyon kurulunun bilgisi dahilinde üyeler çeşitli çalışma grupları halinde faaliyet gösterebilirler. Meclisler/platformlar kurabilirler.
4.Üyeler seçim ve karar süreçlerine katılır, yönetici organlara aday olabilirler.
5.Seçenler, her zaman seçtiklerini geri çağırabilirler. Geri çağırma, tek bir üyenin talebi ve bu konunun görüşüldüğü oturuma katılanların salt çoğunluğunun onayı ile gerçekleşir. 
MADDE 6 : ÜYELİĞE KABUL VE ÜYELİKTEN ÇIKMA
1.Üyelik süreci üyelik formunun doldurulması ile başlar. Üyelik formu doğrudan dernek merkezinde doldurulabileceği gibi web sitesi aracılığı ile de yapılabilir. Koordinasyon Kurulu üyelik başvurusunun yapılmasından sonraki ilk genel kurul toplantısı hazırlık belgeleriyle başvuruları da üyelerle paylaşır. Toplantıda da ayrı bir gündem maddesi olarak üyelikler karara bağlanır. Var olan üyeler içinde üye adaylarını tanıyanların tavsiyeleri doğrultusunda, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun onayı ile üyelikler kesinleşir.
2.Üyelikten çıkarılma, üyelerin veya koordinasyon kurulunun talebiyle başlar. Etik kurul talepleri tüzükte belirtildiği gibi inceler ve sonuçlandırır.
3.Derneğimiz gönüllü bir birliktir ve her üye dilediğinde üyelikten yazılı olarak istifa etme hakkına sahiptir. 
MADDE 7 : YÖNETİM ORGANLARI
1.Genel kurul
2.Koordinasyon kurulu 
3.Mali denetim kurulu
4.Etik Kurul
MADDE 8 : GENEL KURUL (KONGRE)
1.Genel Kurul (Kongre) derneğin en yetkili organıdır. Dernek üyelerinden oluşur. 
2.Bütün yetkili kurulları, organları ve çalışma gruplarını seçmeye yetkilidir. Seçtiklerini geri çağırabilir.
3.İhtiyaç halinde yetkilerinin bir kısmını kendi insiyatifi ile ortaklaşa belirlenen süreler için koordinasyon kuruluna veya bazı çalışma gruplarına devredebilir. 
4.Olağan olarak yılda  6 defa  eşit aralıklarla toplanır. Olağan toplantı periyotları dönemsel olarak nitelikli çoğunluk (2/3) kararı ile değiştirilebilir. Koordinasyon Kurul ya da genel kurul üyelerinin önerisi ve genel kurulun onayı ile Genel Kurul toplantı sayısı artırılabilinir.

5.Kongre toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Koordinasyon Kurulu alınan kararları yazılı raporla mazeret beyan ederek katılamayanlara da ulaştırır. Katılamayanlar içinden kararlara itiraz veya değişiklik talebi olduğunda kararı alanlarca uygun görülürse karar yeniden tartışmaya açılır. 
6.Genel Kurul koordinasyon kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü Genel Kurul, Koordinasyon Kurulu tarafından, toplantı tarihinden en az bir hafta (7 gün) önce bilgilendirilir. Çağrı yazılı olarak yapılır ve gündem maddeleri belirtilir. Her üye önerilerini yazılı olarak  toplantı tarihinden en geç üç (3) gün önce Genel Kurul’a sunabilir. 
7.Kararlarda mutabakat kültürü esas alınır. Koordinasyonun en önemli görevlerinden biri görüş ayrılıklarını berraklaştırmak ve uzlaşma zeminleri geliştirmektir. Bu nedenle ilk çözüm oylama değil, eğilim yoklaması ve ikna sürecidir. Son çözüm oylamadır. Bu süreci yöneten koordinasyon kurulu, onların belirlediği etkin moderatör veya her bir üye tartışmalara yeterlilik önergesi verebilir. Yeterlilik önergeleri eğilim yoklamasında çoğunlukça benimseniyorsa, moderatör tartışmayı sonlandırmak, derinleşmek için ertelemek veya oylamaya gitmek hakkına sahiptir.
8.Genel Kurulda kararlar hazır bulunan üyeler tarafından oy çokluğu ile alınır. Dernek tüzük ve amaçlarının değiştirilmesi ve Derneğin feshine karar vermek için mevcut oyların üçte ikisi (2/3) şarttır. Bu tür gündemlerin görüşüleceği oturumlara geniş katılım sağlanması başta KK ile bütün üyelerin sorumluluğudur.
9.Seçim gündemli Genel Kurul (Kongre) toplantılarında çoğunluğun sağlanması için kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması yeterlidir. Çoğunluk sağlanamaması halinde, Genel Kurul bir saatlık aradan sonra kendiliğinden toplanır. Bu durumda, karar almak için üye sayısına bakılmaz. 
10.Çoğulculuk ilkesi gereği kongre, “çoğunlukçu” (azınlığın her koşulda çoğunluğa tabi olduğu) bir zihniyetle çalışmaz, azınlık haklarını gözetir.
MADDE 9 : MERKEZ KOORDİNASYON KURULU

1.Merkez Koordinasyon Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 en çok 9 kişiden oluşur. En çok iki dönem (dönem bir yıldır) üst üste görev yapabilirler. İhtiyaç halinde genel kurul, görev süresi uzatma yönünde karar alabilir.

2.Koordinasyon kurulunda boşalmaların olması halinde Genel Kurulda (Kongre) yenileri seçilir.

Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
1.Koordinasyon Kurulu, dernek program ve tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul kararlarını günlük olarak yürütür, uygular ve takip eder. Etkin koordinasyonu sağlar.
2.Genel kurul toplantılarının verimliliği için üyeleri yazılı olarak en az yedi gün önceden bilgilendirir. 
3.Gerekli durumlarda Genel Kurul’dan ek yetki devri ister.
4.Olağan veya olağanüstü olarak Genel Kurulu toplantıya çağırır. 
5.KK, ihtiyaç halinde ve gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları ve komisyonlarla toplantılar yapar.
6.Üye kabulünü Genel Kurula sunar.
7.Üye ihracını Etik Kurula ve Genel Kurula sunar. 

8.Kantonlardaki çalışma grupları ve/veya komisyonlar gibi, özerk çalışacak grupların çalışmalarında ilke ve amaç dışı bir durum görür veya üyelerden bu tarz bir uyarı gelirse Genel Kurul’a gündem yaparak, karara bağlanmasını sağlar. Alınan karar tüm üyeler için bağlayıcı olur.

9.Genel Kurulun talebi üzerine tüzük değişikliği veya derneğin muhtemel feshini Genel Kurula sunar.

Koordinasyon Kurulu işleyişi şu şekildedir: 
1.Koordinasyon Kurulu, iç iş bölümüne kendisi karar verir ve görev paylaşımını kendi üyeleri içerisinde yapar. En az iki sözcü belirler. Sözcüler belirlenirken cinsiyet özgürlükçü ilke ışığında pozitif ayrımcılık gözetilir.
2.Koordinasyon Kurulu kararlarında mutabakat aranır. Oluşmazsa oy çokluğuyla karar verilir. Azınlık görüşü isterse tartışmayı ilk kongre oturumuna taşımayı ve görüş almayı talep edebilir. 
3.Koordinasyon kurul toplantıları üyelere açıktır, isteyen üye izleyici olarak katılabilir. Bunun için gerekli fiziksel ve teknolojik araçları (webinar vb.) temin etmek KK’nın sorumluluğundadır.
MADDE 10 : MALİ YÖNETİM, SAYMANLIK VE SAYMAN SEÇİMİ İLE SAYMANIN GÖREVLERİ
1.Sayman seçimi Genel Kurul tarafından yapılır. Genel Kurul, Saymanlık için aday olan veya aday gösterilen kişiler arasında oy çokluğu ve ya oy birliği esasına göre saymanı tayin eder. Saymanın istifası halinde bu işlem tekrarlanır.  Sayman, en çok iki dönem (dönem bir yıldır) üst üste görev yapabilir. İhtiyaç görülürse genel kurul, görev süresi uzatma yönünde karar alabilir.
2.Sayman, dernek gelir ve giderlerini planlamak, gelir kaynaklarını örgütlemek ve harcamaları tutumlu bir şekilde yapmakla görevlidir. Sayman, gelir gider defterinin, demirbaş kayıtlarının ve kesin hesapların düzenli tutulmasını sağlar. Genel Kurul’a sunulmak üzere yıllık mali raporu hazırlar. Derneğin gelir ve giderleri, web sayfasında periyodik olarak güncellenir. 
3.Mali planlama ve ilkesel kararlar kongrede alınır, bu kararlar ışığında yapılacak harcamalar Koordinasyon Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yazılı kararını gerektirir. Para çekme yetkisi Saymanla birlikte iki kişiye verilir. Para çekmek için iki imza gerekir. Sayman dışında para çekme yetkisi taşıyacak ikinci kişinin seçimi Sayman seçimi ile aynı usulde gerçekleştirilir. 
4.Derneğin gelirlerini ve malvarlıklarını Genel Kurul denetimi ve Kararlari dogrultusunda Sayman yönetir.
MADDE 11:  İMZA YETKİSİ 
1.Para çekme ve imza yetkisi sayman dahil iki kişiye verilir. 
MADDE 12:  MALİ DENETİM 
1.Mali denetim kuruluna iki üye GK tarafından seçilir. 
2.Mali Denetim yıllık olarak bir uzman denetmen tarafından yapılır. 

3.Denetmen Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 13:  ETİK KURUL
Etik Kurul azami 3 asıl üye ve 1 yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurul tarafından ,Koordinasyon kurulu dışındaki üyelerden olmak kaydıyla, adaylar arasından bir yıllığına seçilir. Herhangi bir etik kurul üyesi, Etik Kurula sevk edilen olayın muhatabı olması veya Etik Kurul' dan istifa etmesi halinde, yedek üye asıl üyenin yerini alır. İlkelere uymayan, sorun yaratan üyeler, Koordinasyon kurulunun talebiyle etik kurulun değerlendirilmesine sunulabilir. Etik kurul ilgili üyeye uyarı, kınama cezası verebileceği gibi, üyelikten ihraç talebiyle genel kuruldan da talepte bulunabilir. Etik Kurul şikayetleri azami 30 gün içinde karara bağlar. Bu süre yeterli olmadığı durumlarda Koordinasyon Kurulundan ek süre talebinde bulunabilir. Hakkında disiplin soruşturması açılmış üyelerin disiplin süreci tamamlanmadan istifa etmeleri halinde, Etik Kurul baslattigi calisma raporunu tamamlar ve Genel Kurula sunar.
 
MADDE 14: DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALLARI
Derneğin gelirleri üye ödentilerinden, bağışlardan, sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerden elde edilen gelirlerden oluşur. Derneğin üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluğu mevcut malvarlığı ile sınırlıdır. Ödenti miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Üyeler Derneğin borçlarına ve yükümlülüklerine karşı bireysel olarak sorumlu değildirler.
MADDE 15: FAALİYET YILI VE MALİ YIL
Sosyal faaliyetler bir takvim yılı için geçerlidir. Hesaplar yılda bir kez 31 Aralık itibariyle sonuçlandırılır. İlke olarak, üyelere gönderilen yazışmalar Türkçe, Kürtçe, Fransızca, Almanca, İngilizce dilleri arasından üyelerin yazışma dili olarak seçtiği dilde yapılır. Gereksinim halinde diğer dillerde çeviri yapılır.
MADDE 16: DERNEĞİN FESHİ
Derneğin feshine Genel Kurulda karar verilir. Fesih halinde, Derneğin mal varlığı, Fesih karari verilen Genel Kurulda kararlaştırılarak, aynı alanda etkinlik yürüten başka bir dernek veya kuruma devredilir.
MADDE 17: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
Genel Kurul her an için Dernek tüzüğünü değiştirmeye yetkilidir. Bunun için, hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ve konunun Genel Kurul gündeminde yer almış olması şarttır. Tüzük değişikliği önerileri Genel Kurul çağrısı ile birlikte yazılı olarak üyelere bildirilir. 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

İşbu tüzük, 12.07.2020 tarihinde yapılan Kurucu Genel Kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 27.03.2022 Tarihindeki 14. Genel Kurul kararı ile güncellenmiştir.

Çalışma gruplarının ve yönetim organlarının çalışma prensip ve ilkeleri Tüzük ile çelişmemesi sarti ile iç yönetmelikler tarafından belirlenebilir.

Tüzüğün değişik dillerdeki örnekleri arasında tereddüt veya uyuşmazlık halinde Almanca örneği geçerlidir.

 

PangeaKolektif

27.03.2022